Pre žiakov stredných škôl

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním žiaka

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním žiaka v školskom roku 2019/2020 je vo výške 35€/mesiac

Platbu je potrebné uhradiť vždy vopred do 15. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca (napr. za mesiac september do 15. augusta). Platby za ubytovanie uhrádzajte bezhotovostným prevodom.

UPOZORNENIE: V mesiaci DECEMBER platbu uhraďte do 13.12.2019 (z dôvodu uzávierky kalendárneho roka), alebo v mesiaci január 2020 zaplaťte dve platby (január, február)

Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu: 7000405747/8180
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0040 5747
BIC: SPSRSKBA
Platba: 35 €
Variabilný symbol 027
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko ubytovaného žiaka

PODMIENKY PRIJATIA NOVÉHO ŽIAKA

 • Vyplnená žiadosť o prijatie do školského internátu
 • Vydané rozhodnutie o prijatí žiaka do školského internátu
 • Potvrdenie o zaplatení poplatku za ubytovanie a stravu
 • Potvrdené vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka lekárom
 • Odsúhlasená, podpísaná dohoda medzi vedením školského internátu a rodičmi
 • Vypísaný zápisný lístok na stravu
 • Odsúhlasené, podpísané možnosti spracovania osobných údajov a použitia fotografií žiaka

Žiadosť o prijatie »

Žiadosť o ukončenie ubytovania »

Informácie pre rodičov

Nástup žiakov do školského internátu je v nedeľu 1.9.2019

 • o 15.00 hod. žiaci prvých ročníkov
 • o 17.00 hod. ostatní žiaci

Pri nástupe žiaka do školského internátu nezabudnite na:

 • Potvrdenie o zaplatení poplatku za ubytovanie a stravu
 • Vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti
 • Dohodu medzi vedením ŠI a rodičmi
 • Zápisný lístok na stravu
 • Dve fotografie 4 x 3 cm