Pre žiakov stredných škôl

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním žiaka

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním žiaka v školskom roku 2020/2021 je vo výške 35€/mesiac

Platbu je potrebné uhradiť vždy vopred do 15. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca (napr. za mesiac september do 15. augusta). Platby za ubytovanie uhrádzajte bezhotovostným prevodom.

UPOZORNENIE: V mesiaci DECEMBER platbu uhraďte do 13.12.2019 (z dôvodu uzávierky kalendárneho roka), alebo v mesiaci január 2020 zaplaťte dve platby (január, február)

Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu: 7000405747/8180
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0040 5747
BIC: SPSRSKBA
Platba: 35 € + 1€ za elektrickú energiu
Variabilný symbol 027
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko ubytovaného žiaka

PODMIENKY PRIJATIA NOVÉHO ŽIAKA

  • Vyplnená žiadosť o prijatie do školského internátu
  • Vydané rozhodnutie o prijatí žiaka do školského internátu
  • Potvrdenie o zaplatení poplatku za ubytovanie a stravu
  • Dokumenty, ktoré odovzdáte pri nástupe do školského internátu

Žiadosť o prijatie »

Žiadosť o ukončenie ubytovania »

Informácie pre rodičov

Pri nástupe žiaka do školského internátu nezabudnite na:

  • Potvrdenie o zaplatení poplatku za ubytovanie a stravu
  • Vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti
  • Dohodu medzi vedením ŠI a rodičmi
  • Zápisný lístok na stravu
  • Dve fotografie 4 x 3 cm