Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním žiaka

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním žiaka v školskom roku 2023/2024 je vo výške 36€/mesiac

Platbu je potrebné uhradiť vždy vopred do 15. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca (napr. za mesiac september do 15. augusta). Platby za ubytovanie uhrádzajte bezhotovostným prevodom.

Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu: 7000405747/8180
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0040 5747
BIC: SPSRSKBA
Platba: 36 €
Variabilný symbol 027
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko ubytovaného žiaka

Žiadosť o prijatie »

Žiadosť o ukončenie ubytovania »