História

Z histórie školského internátu

V päťdesiatych rokoch minulého storočia vznikali v meste Zvolen priemyselné podniky, ktoré potrebovali odborných pracovníkov a začalo sa rozvíjať učňovské školstvo, neskôr priemyselné školy a nastala potreba ubytovať týchto žiakov. V roku 1954 sa začalo s výstavbou Žiackeho domova, ktorý bol daný do prevádzky v septembri 1957. Prvé tri mesiace bol žiacky domov bez kúrenia a osvetlenia. Žiaci študovali pri sviečkach a petrolejových lampách. Jedáleň a kuchyňa sa dali do prevádzky až v septembri 1958.

V roku 1963 sa uskutočnila reorganizácia domova, pričlenil sa k strednej priemyselnej škole. Toto centrálne vedenie trvalo do 31.12.1966, malo svoje klady, zápory a nedostatky. Od roku 1967 sme samostatný internát s vlastným vedením a hospodárením.

Najväčšiu reformu vo výchove sme zaznamenali v roku 2008 prijatím nového školského zákona. Domov mládeže bol premenovaný na Školský internát a začali sme pracovať podľa výchovného programu.

Súčasnosť školského internátu

Naše zariadenie je samostatný školský internát, ktorého súčasťou je školská jedáleň. Nachádza sa v centre mesta, v blízkosti stredných škôl /Stredná priemyselná škola dopravná, Stredná odborná škola technická/. Zabezpečuje výchovno–vzdelávaciu činnosť v čase mimo vyučovania, ubytovanie a stravovanie pre 230 žiakov stredných škôl. Priestory školského internátu vytvárajú podmienky pre uspokojovanie individuálnych potrieb a záujmov žiakov v klube mladých, knižnici, ateliéri, fitness, malej telocvični, posilňovni, počítačovej miestnosti, stolnom tenise, vzdelávacom centre, hudobnej miestnosti. Súčasťou výchovných skupín sú kuchynky a študovne. Pre účely žiakov sú k dispozícii počítače, multifunkčné zariadenie, profesionálna kopírka, digitálny fotoaparát, videokamera, TV - prijímače, wifi, klavír, hudobná aparatúra, posilňovacie zariadenie, športové vybavenie...