Pre študentov vysokých škôl

Momentálne neprijímame žiadnych študentov vysokých škôl.

Ponuka ubytovania

Študentom vysokých škôl poskytneme ubytovanie len v prípade voľných miest, po ubytovaní sa žiakov stredných škôl.

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním študenta VŠ v školskom roku 2021/2022 je vo výške 63 €.

Platby za ubytovanie uhrádzajte bezhotovostným platobným prevodom :

Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu: 7000405747/8180
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0040 5747
BIC: SPSRSKBA
Platba: 63 €
Variabilný symbol 027
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko študenta VŠ

Žiadosť o prijatie – študent VŠ »

Žiadosť o ukončenie – študent VŠ »

Čo potrebujete vedieť

Pri nástupe do školského internátu si nezabudnite:

 • Potvrdenie o zaplatení poplatku za ubytovanie
 • Vyhlásenie o bezinfekčnosti
 • Zdravotný dotazník
 • Podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov
 • Fotografiu 3x4 cm
 • Potvrdenie o návšteve školy
 • 5,-€ jednorázový poplatok na nezistené škody

Študent je povinný:

 • platiť poplatky za ubytovanie v ŠI vopred podľa harmonogramu platby
 • dodržiavať Školský poriadok školského internátu, Režim dňa, ostatné predpisy a pokyny riaditeľky školského internátu, bezpečnostné a protipožiarne predpisy
 • rešpektovať nočný kľud v školskom internáte, dodržiavať vychádzky do 21,30 hod., vo výnimočných prípadoch je povolený príchod do školského internátu od 23,00 hod. do 23,15 hod.
 • zabezpečovať denné upratovanie v pridelenej izbe a zachovávať poriadok v spoločných zariadeniach
 • šetriť vodu, elektrickú energiu
 • prevziať posteľnú bielizeň a zabezpečiť jej pravidelnú výmenu
 • ochraňovať a šetriť pridelený inventár a spoločný majetok
 • spôsobené škody na majetku ŠI je študent povinný odstrániť a pokuty uhradiť v príslušnom mesiaci
 • neprinášať do školského internátu cenné veci a väčšie sumy peňazí, ochraňovať osobné a spoločné vlastníctvo pred krádežou a znehodnotením
 • opustiť ubytovacie priestory v čase víkendov a prázdnin stredných škôl
 • nefajčiť v priestoroch školského internátu a pred budovou školského internátu
 • nepožívať alkoholické nápoje a iné omamné látky a nevstupovať pod ich vplyvom do školského internátu
 • vo vyhradenej miestnosti je zabezpečená mikrovlnná rúra, kanvica, chladnička, v školskom internáte
 • návštevy je študent povinný nahlásiť na vrátnici
 • návšteva v izbe študenta je povolená do 19,00 hod., od 19,00- 21,00 hod. je povolená v miestnosti pre návštevy pri vrátnici
 • o ukončenie ubytovania požiada študent písomne riaditeľstvo školského internátu 14 dní vopred
 • ukončenie ubytovania je k poslednému dňu v mesiaci
 • pri ukončení ubytovania študent je povinný mať vysporiadané záväzky voči školskému internátu (platba za ubytovanie, inventár izby, preukaz študenta, kľúč)

Kontakt (ZR)

Adresa: Školský internát, Ul. J. Švermu 1736/14, 960 78 Zvolen
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Csóková, zástupkyňa riaditeľky
Telefón: 0918 855 447
Email: sekretariat@skinternatzv.sk
zastupca@skinternatzv.sk