Platby
Zatvorenie školského internátu
Vyhnite sa ochoreniu COVID-19

Nástenka

Dátum: 01 Sep 2020

Školský internát Ul. J. Švermu 1736/14, 960 78 Zvolen, IČO: 00163791 zastúpený riaditeľkou Ing. Katarínou Vričanovou v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/91 Z. z. odd. 3 Obchodná verejná súťaž § 281-288 a v súlade s odd. VI. Zásad hospodárenia s majetkom Banskobystrického samosprávneho kraja vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov.

Dátum: 10 Sep 2020
Viac info