Hod šípkami

Nástenka

Školský internát vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov.
Predmet súťaže: 1. Nebytové priestory – miestnosti, chodby, schodištia, WC, sprchy, šatne, ktorých celková výmera je 445,87 m2 . Priestor má zvláštny vchod. Priestor bude prenajatý na 5 rokov.

Dátum: 20 Dec 2019
Viac info

Milí rodičia, z dôvodu ukončenia kalendárneho roku a finančnej uzávierky, Vás upozorňujeme na náležitosti týkajúce sa UBYTOVANIA a STRAVOVANIA.

Dátum: 02 Dec 2019
Viac info

Milí rodičia, na základe nárastu miezd, energii, nákladov na opravy, údržbu a ceny Finančných pásiem na nákup potravín, zriaďovateľ Školského internátu (BBSK) upravil výšku príspevku na režijné náklady v školách a školských zariadeniach. Tymto Vám oznamujeme, zvýšenie ceny za stravu v školskej jedálni školského internátu od 1.9.2019 na základe Všeobecne záväzného nariadenia BBSK, ktoré bolo schválené Zastupiteľstvom BBSK 22.8.2019.

Dátum: 11 Sep 2019
Viac info

Nezabudnite

Objednávanie stravy

Fotogaléria