Poplatky

Stravovanie je poskytované vo vlastnej školskej jedálni s kuchyňou priamo v budove školského internátu.

Stravníci majú k dispozícii čipové kľúče, prostredníctvom ktorých si objednávajú menu z jedálneho lístka v objednávacom termináli umiestnenom v priestoroch školskej jedálne. Čipový kľúč si študenti zakúpia pri nástupe u vedúcej školskej jedálne za 6,00 € v hotovosti /čipový kľúč bude žiak používať počas celého štúdia/. Tento čipový kľúč slúži na objednávanie stravy.

Variabilný symbol pridelí vedúca školskej jedálne až po realizovanej platbe poštovou poukážkou, po zaevidovaní stravníka.

Stravu je potrebné uhradiť najneskôr do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca na číslo účtu 7000395112/8180 /Štátna pokladnica/.
IBAN: SK65 8180 0000 0070 0039 5112
BIC: SPSRSKBA

VÝDAJ STRAVY PRE ŠTUDENTOV

Raňajky 6:30 – 7:45 hod
Obed (pondelok – štvrtok)
(piatok)
12:15 – 14:45 hod
11:45 – 14:15 hod
Večera17:45 – 18:45 hod

CENY JEDLA

Ceny a časy výdaja jedál sú platné od 1.1.2024.

Stravná jednotka Doplatok réžie Spolu
Raňajky + desiata 1,65 € 0,16 € 1,81 €
Obed 1,90 € 0,30 € 2,20 €
Večera + olovrant 1,75 € 0,35 € 2,10 €
Spolu 5,30 € 0,81 € 6,11 €

Poplatok za celodennú stravu na 21 dní pre ubytovaných žiakov je 128,31 €.

Poplatok za polpenziu na 21 dní pre ubytovaných žiakov je 82,11 €.

Žiaci, ktorí si nahlásia suchý obed, si ho vyzdvihnú spolu so suchou večerou pri raňajkách.

Stravníci majú prostredníctvom čipových kariet možnosť výberu:

  • z dvoch druhov raňajok, prípadne balíček
  • z dvoch teplých jedál na obed, prípadne balíček (suchý obed sa vydáva pri raňajkách)
  • z dvoch teplých jedál na večeru, prípadne balíček (suchá večera sa vydáva pri obede)

V prípade choroby alebo neprítomnosti je možné odhlásiť sa zo stravy osobne alebo telefonicky do 7.30 v daný deň.

Stravníci si môžu sami zmeniť stravu v jedálnom lístku, ktorý je zverejnený na webovej stránke školského internátu v sekcii OZNAMY – Objednávanie stravy

Pripomienky a návrhy k strave môžu žiaci predložiť ihneď u vedúcej školskej jedálne, alebo na zasadnutí stravovacej komisie.

UPOZORNENIE: V prípade, že poplatok za stravu nie je pripísaný na účet k 1. dňu v aktuálnom mesiaci, žiakovi sa zablokuje stravovanie.

Vedúca školskej jedálne

Paula Grendelová
mobil: 0948 185 787
email: stravovanie@skinternatzv.sk

Fotogaléria