Stravovanie

Poplatky

Stravovanie je poskytované vo vlastnej školskej jedálni s kuchyňou priamo v budove školského internátu.

Stravníci majú k dispozícii čipové kľúče, prostredníctvom ktorých si objednávajú menu z jedálneho lístka v objednávacom termináli umiestnenom v priestoroch školskej jedálne. Čipový kľúč si študenti zakúpia pri nástupe u vedúcej školskej jedálne za 6,00 € v hotovosti /čipový kľúč bude žiak používať počas celého štúdia/. Tento čipový kľúč slúži na objednávanie stravy, vyhlasovanie stravy.

Variabilný symbol pridelí vedúca školskej jedálne až po realizovanej platbe poštovou poukážkou, po zaevidovaní stravníka.

Stravu je potrebné uhradiť najneskôr do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca na číslo účtu 7000395112/8180 /Štátna pokladnica/, alebo poštovou poukážkou.
IBAN: SK65 8180 0000 0070 0039 5112
BIC: SPSRSKBA

CENY JEDLA

Ceny a časy výdaja jedál sú platné od 1.9.2019.

Stravná jednotka Doplatok réžie Spolu
Raňajky + desiata 1,19 € 0 1,19 €
Obed 1,26 € 0,35 € 1,61 €
Večera + olovrant 1,15 € 0,25 € 1,40 €
Spolu 3,60 € 0,60 € 4,20 €

Poplatok za celodennú stravu pre ubytovaných žiakov je 84,00 €.

Poplatok za polpenziu pre ubytovaných žiakov je 51,80 €.

Žiaci, ktorí si nahlásia suchý obed, si ho vyzdvihnú spolu so suchou večerou pri raňajkách.

Stravníci majú prostredníctvom čipových kariet možnosť výberu:

 • z dvoch druhov raňajok, prípadne balíček
 • z dvoch teplých jedál na obed, prípadne balíček (suchý obed sa vydáva pri raňajkách)
 • z dvoch teplých jedál na večeru, prípadne balíček (suchá večera sa vydáva pri obede)

V prípade choroby alebo neprítomnosti je možné odhlásiť sa zo stravy osobne alebo telefonicky na čísle 045/5334207-kl.17 alebo priamo u vedúcej školskej jedálne na čísle 0948 185 787 vždy 24 hod. vopred do 14.00 hod

Stravníci si môžu sami odhlásiť stravu alebo zmeniť stravu v jedálnom lístku, ktorý je zverejnený na webovej stránke školského internátu v sekcii OZNAMY – Objednávanie stravy

Pripomienky a návrhy k strave môžu žiaci predložiť ihneď u vedúcej školskej jedálne, alebo na zasadnutí stravovacej komisie.

UPOZORNENIE: V prípade, že poplatok za stravu nie je pripísaný na účet k 1. dňu v aktuálnom mesiaci, žiakovi sa zablokuje stravovanie.

Prevádzkový poriadok

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK školskej jedálne pri Školskom internáte, Ul. J. Švermu 1736/14, Zvolen:

 • úradné hodiny pre styk so stravníkmi, vedúca školskej jedálne: pondelok - štvrtok: 7,00 - 15,15 hod, piatok: 7,00 - 14,00 hod.
 • do jedálne vstupujeme s identifikačným čipom, keď máme na daný deň objednanú stravu.
 • zo stravovania sa odhlasuje 24 hod vopred.
 • pokiaľ sa stravník rozhodne nechodiť na stravu, zablokuje si účet u vedúcej školskej jedálne.
 • pri odbere stravy je každý stravník povinný identifikovať sa svojim čipom priložením k čítaciemu zariadeniu.
 • po dobu výdaja sa stravník riadi pokynmi pedagogického dozoru a zamestnancov školskej jedálne.
 • pokiaľ dôjde počas výdaja stravy k znečisteniu podlahy, stolov, stoličiek, pedagogický dozor túto skutočnosť oznámi zamestnancom školskej jedálne pri odkladacom pulte, ktorí zabezpečia nápravu.
 • pri vzniku úrazu v školskej jedálni spisuje záznam o úraze zamestnanec, ktorý vykonáva pedagogický dozor.
 • pri poškodení, rozbití inventáru - pohár, tanier - stravník škodu uhradí podľa cenníka u vedúcej školskej jedálne.
 • stravníci použitý riad odnesú na odkladací pult, pri jedle nerušia ostatných stravníkov, neplytvajú zbytočne jedlom.
 • za stravu sa platí mesiac vopred. Preplatky za stravu sa posielajú po skončení školského roka , štvrté ročníky po ukončení dochádzky /rodičom na účet/.
 • preplatky za stravu je možné vysporiadať aj skôr, ak má stravník vysoké preplatky
 • harmonogram stravovania je potrebné dodržiavať, každá zmena v stravovaní sa musí nahlásiť.

Vedúca školskej jedálne

Paula Grendelová
mobil: 0948 185 787
email: stravovanie@skinternatzv.sk

Fotogaléria