Prezentácia o Dobrodružnej ceste Južnou Amerikou
Trestnoprávna zodpovednosť
Župná kalokagatia 2019

Nástenka

Milí rodičia, na základe nárastu miezd, energii, nákladov na opravy, údržbu a ceny Finančných pásiem na nákup potravín, zriaďovateľ Školského internátu (BBSK) upravil výšku príspevku na režijné náklady v školách a školských zariadeniach. Tymto Vám oznamujeme, zvýšenie ceny za stravu v školskej jedálni školského internátu od 1.9.2019 na základe Všeobecne záväzného nariadenia BBSK, ktoré bolo schválené Zastupiteľstvom BBSK 22.8.2019.

Dátum: 11 Sep 2019
Viac info